Kurefjorden VA består av 2 selskaper, Kurefjorden Utbyggingslag SA (KUL) og Kurefjorden Vann- og avløpsselskap SA (KVA). KUL vil stå for utbyggingen av VA-anlegget på Tasken/Helgerød, mens KVA vil eie og drifte anlegget etter igangsettelsen for hytteeierne.

Anlegget bygges som et helårsanlegg, slik at alle eiendommene skal kunne koble seg til det kommunale vann-og avløpsnettet. I tillegg er det planlagt å legge rør for fiber.

Medlemmer i KUL betaler en innmeldingskontingent på Kr. 2.000,- som skal benyttes til prosjektering og innhenting av anbud, og får rett til å delta i utbyggingen av området. På årsmøtet ble det fremlagt anbud, omfang og en indikasjon på anleggsbidraget. Anleggsbidraget skal dekke etablerings- og byggekostnader for VA-anlegget, kommunal tilkoblingsavgift, administrasjonsutgifter og andre nødvendige utgifter som er forbundet med foretakets virksomhet. Deretter inngås en forpliktende, separat avtale med den enkelte om deltakelse i utbyggingen. Deltakere som tilkommer etter at byggesøknaden er innsendt (IG) betaler et ekstra gebyr i tillegg til det fastsatte anleggsbidraget. Deltakere som tilkommer etter avsluttet anleggsperiode betaler seg ajour med resten av medlemmene, og i tillegg sin egen stikkledning med pumpestasjon, eget byggesaksgebyr osv., og får heller ikke momsfritak.

Etter endt utbygging og igangsetting overtar KVA anlegget, og vil deretter drifte dette for medlemmene. Det vil bli inngått serviceavtale med et på forhånd kvalifisert firma.

Ovennevnte modell sikrer at KUL får refundert all mva, noe som kommer alle deltakere tilgode.

Pr 31/5-2020 har over 90% av hytteeierne meldt seg på og innbetalt påmeldingskontingenten. Anlegget er prosjektert med tanke på 100% deltakelse, i tillegg er det god kapasitet også til de fastboende i området. Det er innhentet  priser og prosjekteringsgrunnlag fra 3 uavhengige og solide entreprenører, og vi er forespeilet fast pris på anlegget. Hvis Råde Kommune følger sine planer om strengere kontroll med utslipp og krav om tilkobling vil dette nok nærme seg 100% innen vi er ferdige.