VA-Anlegget er prosjektert som et robust helårsanlegg med lang levetid og lave driftskostnader.

For å oppnå refusjon av merverdiavgift på etablering av hele anlegget ble det nødvendig å definere anlegget til å bestå av alle ledninger og installasjoner inkl. stikkledninger og minipumpeanlegg.

Fellesledningene er lagt frostfritt uten fjellsprengning der dette er mulig, ellers blir det sprengt grøfter. Dette for å legge til rette for at kommunen skal kunne overta driften av denne del av prosjektet en gang i fremtiden. Frostfrie grøfter bidrar også til at man unngår varmekabler, noe som er med på å sikre svært lave drift- og vedlikeholdskostnader.

Stikkledningene er lagt frostfritt hvor dette er mulig. Der hvor stikkledningene er med varmekabler kan brukerne velge å la disse fryse ned. De trenger da ca. 1 mininutt per. lm. for tining. Strøm til minipumpeanlegg og varmekabler på stikkledninger frem til eierens tilknytningspunkt vil bli fra de respektive eieres strømopplegg /måler.

Avløpsanlegget som vil bli koblet til den kommunale ledningen på Helgerød, er et rent trykkavløp. Det består av fellesledninger og stikkledninger med tilknytning til den kommunale hovedledningen. 

Vannforsyningen vil bli fra den kommunale hovedvannledning som kommunen vil legge fra et punkt ved E6 i Råde og til Helgerød.

Vår entreprenør Leif Grimsrud AS vil benytte flg pumpetype:

SKT - beskrivelse finner du her

Nedenfor er en skisse som viser grensesnittet mellom vannlaget og hytteeier. I tillegg må den enkelte betale tilkoblingsavgift til Råde Kommune.