(Revidert 12/5-22)

Innkalling til årsmøtet er nå på vei pr epost til alle, og vil være alle i hende innen fristen på 1 uke. Hvis du ikke har mottatt dette finner du link til dokumentene i egen sak. Vær oppmerksom på at lokalet kun tillater 1 person/medlem.

Utbyggingen går sin gang, og 2/3 av anlegget er ferdig. Det vil bli holdt overtakelsesforretning for delområdene Helgerød og Nordre Tasken ganske snart. Grimsrud ligger godt foran skjema og regner med å være ferdig og overlevere anlegget til Kurefjorden Utbyggingslag SA i august i år. Råde Kommune v/Leif Grimsrud AS beregner å være ferdig med sjøledningen fra Helgerød til Saltnes innen sommeren, slik at vi kan koble oss til på Helgerød i august/september. På samme tid vil også alle hytter, hus og campingplasser på Oven være tilkoblet anlegget. Denne ledningen skal ta seg av avløpet vårt, og være en reserve vannforsyning for hele området. 

Hovedvannledningen vil gå fra Movars anlegg på Rygge Flyplass, over Heia, Gammelsrød, Bergimellom og til Helgerød. Arbeidet med denne ventes å starte medio juni 2022, med ca 1 års byggetid. Entreprenør er valgt, det ble firmaet Olimb som vant anbudet. Ferdigstillelse i hht kontrakten er mai 2023, altså er det nå meget sannsynlig at vårt anlegg er i drift senest i juni 2023.

Søndre Tasken er det største området, både i antall hytter, størrelse på området og ikke minst mengde sprengningsarbeid. Det går med litt vegetasjon, og det er mye anleggstrafikk og stengte veier. Vi får trøste oss med at det blir bra til slutt. Tilbakemeldinger vi mottar fra medlemmene tyder på at det gjøres en meget bra jobb fra Grimsrud sin side og at de gjør det meget pent og ordentlig etter seg.

Når pumpestasjonene nå er på plass er det viktig å kontakte rørlegger/elektriker for å få koblet alt til hyttas sanitæranlegg samt få montert vannmåler. Vi har vært i kontakt med Rygge Rørleggerservice AS om dette, men det vil ikke bli inngått noen avtale med dem, så det er opp til hver enkelt hvilken rørlegger man vil benytte. Det samme gjelder elektriker.

Tilkoblingsavgift til Råde Kommune vil ikke bli innkrevet før anlegget er tilkoblet hovednettet og det er vann i rørene. Kommunen har gjennom byggesøknaden mottatt medlemslisten.

Når det gjelder totalprisen på anlegget, vil dette bli fremlagt på årsmøtet. Det vi vet pt er at indeksen som totalprisen skal reguleres med har hatt en bedrøvelig utvikling, sett med våre øyne. Vi har betalt a konto hele veien, slik at det kun er resterende beløp som reguleres, men vi kan likevel ende opp med 8-10% økning i prisen. Vi kan trøste oss med at det hadde sett adskillig mørkere ut hvis vi hadde utsatt byggestarten. 

I løpet av året vil vi starte arbeidet med å få etablert driftselskapet (KVA). Vi har fått 10 års garanti på pumpene basert på at vi inngår serviceavtale for alle pumpestasjoner samtidig. Vi kommer tilbake til dette nærmere høsten.