Til medlemmene!

Prosjektet går sin gang, og vi er pt 112 betalende medlemmer. Det vil i tillegg tilkomme 11 nye medlemmer på Nordre Tasken (15 nye hytter hvorav 4 allerede er medlemmer), samt 2 tilkoblinger på Søndre Tasken gård. Det er også 4 ubebygde tomter på Søndre Tasken, 1 opsjon på Helgerød samt 3 eiendommer som ikke har inngått avtale om tilkobling. Vårt potensielle totale medlemstall er 133.

15. februar forfaller del 3 av anleggsbidraget. Vi planlegger å legge frem et totalregnskap på årsmøtet (i løpet av mai måned), og dermed forhåpentligvis også kunne fastsette det totale anleggsbidraget. 

Tilkobling til anlegget
Det er behov for rørlegger for å koble hyttas vann og avløp til anlegget. Omfanget av dette bestemmes i stor grad av hvilken løsning man har fra før, og plasseringen av pumpestasjonen. Det skal også monteres en vannmåler, denne leveres gratis av Råde Kommune da den skal fjernavleses, montering av denne må gjøres av rørlegger og må betales av medlemmet selv. En veiledende pris på dette pr aug 21 er ca kr. 5.200,- inkl mva, gitt av Rygge Rørleggerservice AS.
Husk at det også kan være behov for trykkreduksjonsventil, dette leveres av rørlegger. Hovedanlegget vil får et trykk opp mot 8-9 bar.

Man må også påregne elektrikerarbeider for å koble til pumpe og varmekabler. 

Sjøledning Helgerød-Saltnes
Leif Grimsrud AS er snart ferdige med sjøledningen, som går fra Saltnes til Helgerød som en del av ringledningen. Dette vil være vår avløpsledning og mulig også der fibernettet kommer. Sjøledningen er ferdig til Husebystranda, grøfter er boret og rør lagt til Helgerød, der vår hovedstasjon skal ligge. Oven VA er snart ferdig med sin infrastruktur, som skal kobles til sjøledningen. Det forventes at denne er ferdig før sommeren 22.

Ringledning Rygge Flystasjon-Tasken-Saltnes
Vannforsyning til Kurefjorden VA, Oven VA og andre enheter i området skal komme fra Rygge Flystasjon og gå videre gjennom sjøledningen til Saltnes. Denne er nå ferdig prosjektert, og vil bli lagt ut på anbud i løpet av tidlig mars. Dette betyr at kommunen håper å kunne starte byggingen av denne før sommeren 22, med ferdigstillelse (optimistisk) tidlig vår 23. Dette igjen betyr at vårt anlegg vil stå ferdig med tørre rør i 4-6 mndr. før vi kan sette anlegget i drift.

Viken Viber
Vi vil undersøke med Viken Fiber hvilken trasè de vil bruke for sin kabel. Er det sjøveien, bør vi kunne forvente å få fiber til hyttene allerede til høsten.

Påbygg på hyttene
Vi hører at det etter hvert er flere som søker om å få bygge på hyttene for å modernisere/bygge bad, med forskjellig hell. Det er både reguleringsplaner, LNF, u-grad og strandsone å forholde seg til, samt at noen nok også får seg en overraskelse når godkjente tegninger kommer opp og skal sammenlignes med dagens bygningsmasse. 

Status
På annet sted her på siden finnes en statusoversikt. Styret har jevnlige byggemøter med entreprenøren, hvor det informeres om status. Siste møte tok bl.a. for seg det nye hyttefeltet på Nordre Tasken og en evt omlegging av trasèen der, samt kostnader for innsetting av avgrening der man vet det vil komme en tilkobling senere. En slik avgrening vil bli tilbudt eierne av tilliggende eiendommer, og vil gjøre det en god del rimeligere å anlegge stikkledning i fremtiden.
Nordre Tasken har bedt om tilbud på en vannpost på sin brygge.
Byggeleder vil før hver helg forsøke å oppdatere oss på hvilke veier som er stengt og hvor, slik at det blir enklere å planlegge hyttebesøk. Det vil bli fokus på sprengningsarbeidene fremover, før hyttestesongen starter for alvor. Uke 7 avsluttes sprengningsarbeidet på Nordre Tasken, før de i midten av uke 8 starter sprengning syd i Danseplassen og Taskentangen.
Anleggsarbeidet på 41 hytter på Helgerød er ferdig, det gjenstår kun å tilbakestille veiene.

Hvis noen av medlemmene har noe de ønsker å ta opp med entreprenøren, kan dette sendes gjennom styret.