I menyen "OMRÅDER" ligger det nå nye plankart, oppdaterte etter befaringer. Der fremgår det hvilke traseer som er valgt, både for hovednettet og for stikkledningene. De siste er i hht avtaler og befaringer hos den enkelte hytteeier.

Under menyen "VIKEN FIBER" ligger det oversiktskart over fiberkablene. Traseene kan avvike fra VA-kartene, der dette forekommer gjelder VA-planen.