I sitt møte 21/11 vedtok Sammfunssutvalget (SAFU) å sende saken om Hovedplanen for VA tilbake til administrasjonen med flg. begrunnelse:

Saken er ikke tilstrekkelig opplyst, og besvarer heller ikke Ordførerens påpekninger i forbindelse med interpellasjonen i KS-sak 049/19, den 19.9.19 Det redegjøres ikke for hvilke fordeler/ulemper som denne økningen i investering på 42 millioner eks mva innebærer for de forskjellige deler av kommunen, eller konsekvenser for kapasiteten på ringledningen uten forutgående bygging av vannbasseng i Saltnes. Utvalget sender derfor saken tilbake for ytterligere utredning og kvalitetssikring.

I formannskapet like etterpå fikk man flg vedtak:

Formannskapet legger SAFU sitt vedtak til grunn, men det skal ikke begrenses av en mulig kostnadsmessig økning. I mellomtiden iverksettes ikke vannbasseng i Saltnes, ny ledning over Tombsletta eller ringledning mellom Makrellrød/Saltnes-Oven/Tasken-E6 v.Sognhøgda. De andre tiltakene i vedtatt VA-plan kan fortsette som vedtatt. Denne saken må få prioritet.

Som det fremgår vil de andre tiltakene i VA-planen fortsette som vedtatt, dette vil si at arbeidet med vann- og avløpsledninger fra Saltnes til Tasken fortsetter som planlagt. Det er varslet en forsinkelse i forbindelse med valg av dimensjoner på rørene, som må avklares før Multiconsult kan ferdigstille prosjektering og byggesøknad kan innleveres. Dette vil følgelig også kunne medføre en forsinkelse i vårt prosjekt.