Vi har dessverre hatt et par, tre tilfeller i det siste hvor man ikke har åpnet stoppekranen på avløpet før man har satt i gang anlegget.

Som beskrevet skal man før igangsetting levere/sende inn en egenerklæring som viser hvem som er ansvarlig rør- og elektriker, samt har undertegnet på at anlegget er montert i hht anvisningene. Dette vil bl a sikre at alarmen utløses hvis stoppekranen ikke er åpnet, slik at skader på pumpe og elektronikk unngås. Følges prosedyrene for oppstart vil dette også kunne fange opp evt. feil og mangler før skader oppstår.

I de nevnte tilfellene har det dessverre påløpt store kostnader, som må dekkes av hytteeier.