I løpet av februar måned momsregistrerer vi driftselskapet Kurefjorden Vann- og avløpsselskap SA (KVA, orgnr. 921078501). For å kunne gjennomføre dette må vi ha en viss startomsetning, og selskapet vil derfor fakturere alle medlemmene Kr. 800,- + mva. Dette er penger som vil komme til fratrekk i den årlige vedlikeholdsavgiften, og er altså å betrakte som et akto-beløp. Faktura sendes ut i slutten av februar med forfall i midten av mars.

Pengene som står på kto i KUL (i overkant av 100') vil bli overført som andelskapital i KVA. Det er årsmøtet som avgjør hvordan dette skal disponeres, f.eks. som reduksjon i fremtidige avgifter, tilbakebetaling til medlemmene e.l. Fremtidige inntekter i form av innbetaling fra nye medlemmer vil også gå inn som andelskapital via KUL. I tillegg til vedlikeholdskostnader vil KVA ha løpende utgifter til f.eks. regnskapsføring, bankkostnader, styrehonorar, forsikring etc.

Alt som gjøres nå foretas av selskapet Directa AS, og er et ledd i planene for å oppnå momsfritak for hele prosjektet. Det er derfor svært viktig å huske på at det er KUL, senere KVA, som eier anlegget helt frem til hyttevegg slik det er omsøkt og godkjent av Råde Kommune, og at andre tilkoblinger og endrede eierformer på eiendommen(e) kan utløse momsplikt for det enkelte medlem.