Råde Kommune vedtok høsten 2018 å legge til rette for at fritidsbebyggelsen på Tasken- og Helgerød skal kunne koble seg til det offentlige vann- og avløpsnettet, og er nå i full gang med prosjekteringen. Som en konsekvens av dette ble Kurefjorden Vann- og avløpsselskap SA stiftet av hytteeiere og medlemmer i Søndre- og Nordre Tasken Vel. Selskapet er, sammen med Kurefjorden Utbyggingslag, stiftet med formål å bygge et vann- og avløpsanlegg som skal eies og driftes av hytteeierne som egne, selvstendige selskaper. På denne måten får hytteeierne selv eierskap til og råderett over sitt vann- og avløpsnett, uten å måtte bidra med store summer i prosjekt- og konsulenthonorarer, lønninger og andre unødvendige kostnader.

De aller fleste VA-utbygginger i Østfold er organisert som VA-lag innenfor de enkelte hyttevel eller avgrensede, geografiske områder. Dette gjør utbyggingen oversiktlig og gir ikke minst den enkelte hytteeier god innsikt i kostnadsbildet. 

Vi er avhengig av at flest mulig melder seg på, noe de aller fleste hytteeiere nå har gjort. Disse har dermed sikret at prosjektet blir en realitet, og er samtidig med på å sikre en lavest mulig pris til deltakerne, både pga god deltakelse men også fordi alle får momsfritak. De som tilkommer i ettertid er ikke sikret samme lave pris.

Takk for din påmelding!