Råde Kommune vedtok høsten 2018 å legge til rette for at fritidsbebyggelsen på Tasken- og Helgerød skal kunne koble seg til det offentlige vann- og avløpsnettet, og er nå snart i full gang med utbyggingen. Som en konsekvens av dette ble Kurefjorden Vann- og avløpsselskap SA stiftet av hytteeiere og medlemmer i Søndre- og Nordre Tasken Vel. Senere har også Helgerød Hyttevel sluttet seg til. Selskapet er, sammen med Kurefjorden Utbyggingslag, stiftet med formål å bygge et vann- og avløpsanlegg som skal eies og driftes av hytteeierne som egne, selvstendige selskaper. På denne måten får hytteeierne selv eierskap til og råderett over sitt vann- og avløpsnett, uten å måtte bidra med store summer i prosjekt- og konsulenthonorarer, styrehonorarer og andre unødvendige kostnader.

Så godt som alle hytteeiere og fastboende har inngått skriftlig avtale med Kurefjorden Utbyggingslag SA, det er nå kun 4 uten tilknytningsavtale, hvorav 1 ikke-medlem. Disse har dermed sikret at prosjektet blir en realitet, og er samtidig med på å sikre en lavest mulig pris for deltakerne, både pga god deltakelse men også fordi alle får momsfritak. De som tilkommer i ettertid må betale en betydelig høyere pris.

Kontrakt er signert med entreprenørfirmaet Leif Grimsrud AS, som nå har fått igangsettingstillatelse for prosjektet, og vi gleder oss til ferdigstillelsen!

Takk for tilliten!